Nabídka služeb v oblasti zavádění systémů managementu

  Komplexní služby konzultanta pro:

 • zavedení systému řízení kvality podle ISO 9001
 • zavedení systému řízení ochrany životního prostředí podle ISO 14001 nebo EMAS
 • zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001, nebo programu "Bezpečný podnik"
 • zavedení integrovaného systému řízení (jakost - životní prostředí - bezpečnost, nebo v různých kombinacích)

  Dílčí služby konzultanta při zavádění systémů managementu:

 • úvodní environmentální přezkoumání zaměřené na posouzení plnění odpovídajících právních požadavků v oblasti ochrany životního prostředí, návrh opatření k nápravě
 • úvodní přezkoumání oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměřené na posouzení plnění odpovídajících právních požadavků, návrh opatření k nápravě
 • interní audity podle norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a programu "Bezpečný podnik"
 • školení všech skupin pracovníků podle požadavků zákazníka (např. vrcholového managementu, středního managementu, interních auditorů, operátorů, aj.)
 • pomoc se zpracováním dokumentace systému managementu
 • dílčí konzultace podle požadavků zákazníka

Další služby

  Pomoc při udržování systémů managementu

 • provádění interních auditů externím způsobem způsobem - audity podle norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a programu "Bezpečný podnik"
 • opakovaná školení pracovníků a interních auditorů
 • poskytování informací o nových právních předpisech v oblasti ochrany životního prostředí a BOZP (udržování aktuálního přehledu)
 • konzultace a poradenství při zavádění nových požadavků do dokumentace a praxe
 • pomoc s udržováním dokumentace systému managementu
  Pomoc při výběru certifikační společnosti

  Specifické služby v oblasti ochrany životního prostředí

 • zpracování havarijních plánů podle vyhlášky č. 450/2005 Sb.
 • pomoc při jednání s orgány státní správy